صفحه اول
تماس با ما
RSS
English|
چهارشنبه ٠٥ مهر ١٣٩٦  -  
موسسه مالی و اعتباری فردوسی
Ferdowsi Financial & Credit Institute
»  کوتاه مدت  

شرایط افتتاح حساب سپرده گذاری کوتاه مدت

1-   مؤسسه به وکالت وصایت از طرف سپرده گذار با داشتن حق توکیل و وصایت ،وجه این سپرده را طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) بطور مشروع بکار گرفته و منافع حاصله را پس زا کسر از حق الوکاله طبق آئین نامه و مقررات مربوط با داشتن حق مصالحه منافع بین مؤسسه و سپرده گذاران به تناسب مبلغ و مدت بکار گرفته شده تأدیه خواهد نمود.

2-  حداقل مانده سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت مبلغ یکصد هزار ریال است.

3- مدت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت حداقل یک ماه و برای بیش از سه ماه تابعی از ضرایب یک ماه خواهد بود.

4- ملاک محاسبه و پرداخت سهم منافع سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ،مانده سپرده های مذکور بصورت روز شمار در هر ماه می باشد مشروط بر اینکه حداقل مبلغ این قبیل سپرده ها طبق بند 3 برای بار اول یک ماه نزد مؤسسه باقیمانده باشد.در صورتی که این نوع سپرده ها در طول ماه توسط مؤسسه پذیرفته می شود مبنای محاسبه مدت برای تعیین سهم منافع سپرده گذار ابتدای ماه بعد خواهد بود.

مدارك و شرايط لازم براي افتتاح حساب سپرده ديداري و كوتاه مدت:
1- افتتاح هر نوع حساب با یک برگ فتوکپی شناسنامه و کارت ملی همراه با اصل آن مجاز می‌باشد.
2- افتتاح حساب براي اشخاص عاقل و بالغ که سن آن به 15 سال تمام رسيده باشد مجاز است.
3- افتتاح حساب برای افراد غیرعاقل و بالغ و کسی که سن آن زیر 15 سال است با حضور وصی یا قیم قانونی وي امکان پذیر مي‌باشد.
4- افتتاح حساب و برداشت از آن برای اطفال، فقط از حقوق اولیاء یا وصی یا قیم آنهاست.
5- افتتاح دو یا چند حساب مشابه از یک نوع برای یک نفر در يك شعبه مؤسسه ممنوع می‌باشد.
6- افتتاح چند قرارداد بلند مدت در يك شعبه بلا مانع مي‌باشد.
7- در افتتاح کلیه حساب ها باید کارت مشخصات و ساير شرایط عمومی آن رعایت و از مشتری امضاء گرفته شود.
8- روی نمون برگ افتتاح حساب ضمن گرفتن امضاء مشتری، نماینده مؤسسه نیز امضاء نموده و در کنار امضاء مهر شعبه زده شود.
9- نمون برگ افتتاح حساب بعد از امضاء در رایانه اسکن گردد.
10- افتتاح حساب جهت ضمانت تسهیلات حداقل مبلغ 000 / 200 ریال می باشد.
11- حداقل مبلغ برای افتتاح حساب کوتاه مدت معمولی 000 / 200 ریال، ویژه و یکساله تا پنج ساله 000 / 000 / 1 ریال می‌باشد.
12- پدر یا مادر میتواند برای فرزند صغیر خود انواع حساب افتتاح نماید. حق برداشت از این حسابها تا رسیدن فرزند به سن قانونی 15 سال تمام با بازکننده حساب خواهد بود.
13- افتتاح حساب برای اتباع بیگانه که دارای گذرنامه و پروانه اقامت معتبر می باشند بلامانع است.
14- چنانچه متقاضی افتتاح حساب بیسواد باشد، کارتهای تنظیمی بایستی ممهور به مهر متقاضی توأم با اثر انگشت وی باشد.
15- افتتاح حساب برای اشخاص حقوقی نیاز به مدارک ذیل است:
* اساسنامه شرکت * آگهی تأسیس شرکت * آخرین آگهی تغییرات
* فتوکپی شناسنامه وكارت ملي مدیران * نامه ای مبنی بر تعهد مطلع نمودن مؤسسه از هر نوع تغییرات در شرکت
16- هنگام افتتاح حساب برای اشخاص حقوقی یا شرکتها باید به مدت سررسید و اختیارات مدیران توجه خاص شود.
17- افتتاح حساب مشترک برای سه شخص حقیقی مشترک مانعی ندارد.
18- درحسابهای مشترک حداقل معرفی سه نفر الزامی می باشد که با دو امضاء قابل برداشت باشد.

صدور دفترچه
1- بعد از افتتاح هر نوع حساب دفترچه مربوط به آن حساب به مشتري تحويل مي گردد.
2- در سيستم جديد شماره سريال تركيبي از كد شعبه و سه رقم آخر كد مشتري در نزد شعبه افتتاح‌كننده مي‌باشد.
3- در صورت گم شدن دفترچه صاحب حساب مکلف است کتبا مراتب را بلافاصله به مؤسسه اطلاع دهد.
4- شعبه مربوط موظف است که حساب مورد نظر را مسدود نمايد و بعد از تأييد اقدام به صدور المثني نمايد.
5- هزینه صدور دفترچه از سوي معاونت مالي و توسعه منابع انساني اعلام می شود.
6- مبلغ هزینه بعد از صدور بصورت انتقالی از حساب مشتری به درآمد صدور واریز می‌گردد.
7- در صورت قصور و کوتاهی صاحب حساب در اعلام فقدان دفترچه، مؤسسه هیچگونه مسئولیتی نسبت به خسارت ناشی از آن را نخواهد داشت.
8- نگهداري دفترچه مشتریان در شعبه ممنوع می‌باشد.