صفحه اول
تماس با ما
RSS
English|
يکشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٦  -  
موسسه مالی و اعتباری فردوسی
Ferdowsi Financial & Credit Institute
»  بلند مدت 

مدارك و شرايط لازم براي افتتاح حساب بلند مدت:

1- حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب و مفتوج بودن و دریافت حساب 000 / 000 / 1 ریال می باشد .
2- این حساب در قرارداد هاي يك، دو، سه، چهار و پنج ساله منعقد می‌شود.
3- به این حساب سود روزشمار با توجه به مدت قرارداد تعلق می‌گیرد.
4- سود اين حسابها به حساب مشتری واريز مي شود.
5- نرخ سود اين حسابها توسط بانک مرکزی تعيين می‌شود.
6- دارنده این حساب به مؤسسه وکالت میدهد که سپرده وي را در معاملات و عقود اسلامي طبق اساسنامه و آئين نامه های داخلي مؤسسه سرمایه گذاری نماید.
7- دارنده این سپرده میتواند بعد از 24 ساعت از افتتاح حساب ، تسهيلات بدون ضامن تا سقف90% استفاده نماید.
8- سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت در اولین سررسید و سررسیدهای بعدی مؤسسه وکیل می‌باشد که برابر دستورالعمل با نرخ و قرارداد جدید تمدید نماید.
9- سهم سود انواع سپرده های بلند مدت براساس ضوابط مربوطه محاسبه به صورت ماهانه قابل پرداخت است.
10- در صورت فسخ انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت قبل از سررسید توسط سپرده‌گذار پرداخت سود آنها به ترتیب ذیل صورت خواهد گرفت:
الف. در صورتی که سپرده قبل از پایان سال اول برداشت گردد سپرده کوتاه مدت معمولي تلقی شده و سودی معادل نیم درصد در سال کمتر از سود سپرده های کوتاه مدت معمولی به سپرده گذار پرداخت خواهد شد.
ب. در صورتی که سپرده پس از گذشت یک سال و قبل از پایان سال دوم برداشت گردد، تا یک سال سودی معادل نیم درصد در سال کمتر از سود سپرده های یکساله و مابقی به نرخ سپرده کوتاه مدت معمولی به سپرده گذار پرداخت خواهد شد.
ج. در صورتی که سپرده های سه ساله، چهارساله و پنج ساله پس از گذشت دوسال و قبل از پایان سال سوم برداشت گردد تا دو سال سودی معادل نیم درصد در سال کمتر از سود سپرده های دو ساله و مابقی به نرخ سپرده کوتاه مدت معمولی پرداخت خواهد شد.
د. در صورتی که سپرده های چهارساله و پنج ساله پس از گذشت سه سال و قبل از پایان سال چهارم برداشت گردد، تا سه سال سودی معادل نیم درصد در سال کمتر از سود سپرده های سه ساله و مابقی به نرخ سپرده کوتاه مدت معمولی پرداخت خواهد شد.
هـ . در صورتی که سپرده های پنج ساله پس از گذشت چهارسال و قبل از پایان سال پنجم برداشت گردد تا چهار سال سودی معادل نیم درصد در سال کمتر از سود سپرده های چهار ساله و مابقی به نرخ سپرده کوتاه مدت معمولی پرداخت خواهد شد.
11- سپرده گذار موظف است مفقود شدن و یا به سرقت رفتن برگ سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت را در اسرع وقت کتباً به اطلاع شعبه افتتاح کننده حساب برساند.
12- مسئولیت هرگونه جعل و سوء استفاده از برگ سپرده به هرشکل به عهده صاحب حساب می باشد.
13- به هنگام بستن حساب سپرده بلند مدت در محاسبه سود چند روز باقيمانده، سود همان روز بستن سپرده در نظر گرفته نمی شود.
14- در صورت فسخ قرارداد بلندمدت قبل از سررسید، ملاک نرخهای بانك مركزي آن نرخی است که پائین تر و به نفع مؤسسه می‌ باشد.