صفحه اول
تماس با ما
RSS
English|
يکشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٦  -  
موسسه مالی و اعتباری فردوسی
Ferdowsi Financial & Credit Institute
»  نیشابور 

نام شعبه

كد شعبه

نام رئيس شعبه

شماره تلفن

شماره فكس

آدرس

كدپستي

امام خميني نيشابور

10133

حسن شقايقي ثاني

055-

42250812

055-42233150

نيشابور – چهارراه امام خميني – جنب بانک کشاورزی

9315653389

15خردادنيشابور

10113

محمد رضاكيانوش مقدم

055-42242868

055-42242867

نيشابور – خیابان 15 خرداد - نبش 15 خرداد 7

9314676884